QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG

1/ Quy trình giải quyết khiếu nại, bồi thường:

- Tiếp nhận khiếu nại của người gửi qua điện thoại hoặc email hoặc văn bản; chỉ chấp nhận giải quyết khi khiếu nại đúng thời hiệu theo quy định của pháp luật.

- Thời hiệu khiếu nại là:

+ 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận;

+ 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

- Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng 2 tháng kể từ ngày 365DAY'S EXPRESS nhận được khiếu nại bằng văn bản.

- Thanh toán tiền bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xác lập trách nhiệm bồi thường bằng văn bản.

- Trường hợp 365DAY'S EXPRESS và người gửi có thỏa thuận riêng thì 365DAY'S EXPRESS sẽ bồi thường theo thỏa thuận đó.

2/ Trách nhiệm bồi thường:

          - Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa: Khi có thiệt hại xảy ra đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ 100% giá trị bưu kiện vận chuyển theo vận đơn đã đóng hàng hoặc thỏa thuận song phương khi có vấn đề xảy ra.

         - Đối với khách hàng không sử dụng dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa: Khi có thiệt hại xảy ra đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ gấp năm lần cước vận chuyển nhưng không vượt quá 300.000 đồng/1 bưu gửi  hoặc thỏa thuận song phương khi có vấn đề xảy ra.

3/ Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

- Đã được phát theo đúng quy định hoặc thỏa thuận trong hợp đồng.

- Bị hư hại, mất mát do lỗi của người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.

- Bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy do nội dung bên trong quy phạm các quy định cấm gửi.

- Bị tịch thu theo luật lệ của nước nhận.

- Những trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, bão lụt và những nguyên nhân khách quan khác.

- Người gửi không có chứng từ chứng nhận việc gửi thư, bưu phẩm, bưu kiện.